Djelatnice FLAG-a Južni Jadran u razdoblju od 09.05.2019. – 11.05.2019. su sudjelovale u
Supetru na otoku Braču, na radionici u organizaciji Leader Mreže Hrvatske, pod nazivom
„Provedba LEADER/CLLD-a u okviru OPPR 2014.-2020. – priprema i provedba FLAG
natječaja.
Radionica je posvećena idućim temama: uloga i zadaće tijela i stručne službe FLAG-a u
sustavu pripreme i odabira projekata za implementaciju LRSR, primjeri dobre prakse i
suradnja sa Županijama i financijskim institucijama u RH, te provedba postupaka odabira
projekata na FLAG razini.
Kolegice Ana Žužić iz LAGUR-a Pinna Nobilis i Dajana Tomišić iz LAG-a Terra Liburna
vodile su radionicu i raspravu vezane uz nejasnoće iz Pravilnika o provedbi LRSR, te
Smjernicama Uprave ribarstva.
Prilikom terenskog obilaska Brača posjetili smo Dol, obiteljsko gospodarstvo Kaštil
Gospodnetić i Vidovu goru.