O nama

Prva osnovana Lokalna akcijska skupina u ribarstvu FLAG Južni Jadran na području Dubrovačko – neretvanske županije osnovana je inicijativom i organizacijom Regionalne razvojne agencije DUNEA u veljači 2016. godine u Stonu, a  prema pravnom statusu je udruga.

FLAG “Južni Jadran” djeluje na području Dubrovačko-neretvanske županije i pokriva područje općina Dubrovačko Primorje, Ston, Janjina, Pojezerje, Kula Norinska, Slivno, Orebić, Zažablje te gradova Opuzen, Metkovića i Korčula ukupno dvanaest gardova i općina. Osim 12 predstavnika javne interesne skupine (javni sektor), članovi FLAG-a su i iz gospodarske i civilne interesne skupine (gospodarski i civilni sektor), ukupno 51 član.

 

 FLAG Južni Jadran pokriva površinu od 791,62 km², a na njegovom području živi  36.147 stanovnika (prema popisu iz 2011.) Udruga djeluje u cilju povećanja zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim zajednicama koje ovise o ribarstvu i akvakulturi, uključujući i diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu.

Najvažnija zadaća FLAG-a uključuje izradu i provedbu Lokalne razvojne strategije te poticanje lokalnog stanovništva na predlaganje, izradu i provedbu razvojnih projekata, budući da oni najbolje poznaju probleme, potrebe i neiskorištene potencijale svog područja.

Najvažniji dio Lokalne razvojne strategije FLAG-a je definiranje razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera koji će biti temelj za pripremu, odabir te samu provedbu razvojnih projekata predloženih članova LAG-a.

Ciljevi Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za područje FLAG-a Južni Jadran za razdoblje 2021. – 2027. godine:

1. Jačanje kapaciteta lokalnih dionika te širenje LEADER/CLLD načela i metodologije u integralnom razvoju područja djelovanja Udruge.

2. Razmjena iskustava i javno zagovaranje interesa lokalnih razvojnih dionika ribarstvenih zajednica, predstavnika javnih i privatnih lokalnih socio-ekonomskih interesa na lokalnom ribarstvenom području Udruge.

Tijela Udruge su:

  • Predsjednik
  • Zamjenik predsjednika
  • Voditelj 
  • Skupština
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Likvidator

 

Predsjednik Udruge

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik/ca Udruge. Predsjednika/cu Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora na istu dužnost. Mandat Dopredsjednika/ce traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora na istu funkciju.

 

Zamjenik predsjednika Udruge

Predsjednjiku UDruge u radu pomaže namjenik Predsjednika. U slučaju odsutnosti, spriječenosti ili sukoba interesa Predsjednika Udruge, u donošenju odluka o radu Udruge, zamjenjuje ga zamjenik Predsjednika. Mandat zamjenika jednak je mandatu Predsjednika Udruge.

 

Voditelj Udruge

Voditelja Udruge imenuje Upravni odbor na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovo imenovana na tu dužnost.

 

Skupština

Skupština je predstavničko i najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi članovi Udruge odnosno predstavnici pravnih osoba Udruge određeni na način utvrđen zakonom odnosno aktima tih organizacija.

Upravni odbor

Upravni odbor je kolektivno i koordinativno tijelo Udruge koji organizira i obavlja tekuće poslove Udruge  između dvije sjednice Skupštine, te donosi odluke iz svoje nadležnosti.
Upravni Odbor ima 7 članova koje, iz svog sastava, bira Skupština, na vrijeme od četiri godine, s tim da mogu biti ponovno birani na istu dužnost.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je tijelo kontrole rada Udruge . Članove Nadzornog odbora bira Skupština, iz redova svojih članova, na mandat od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora. Nadzorni odbor ima 5 članova, od kojih je jedan predsjednik, kojeg biraju članovi između sebe.

 

Likvidator

Udruga ima likvidatora kojeg imenuje Skupština. Mandat likvidatora nije ograničen. Skupština može opozvati likvidatora. Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja nije član.

Kako postati član

Budite dio promjene u ribarstvu i akvakulturi.

Novosti

Budite u tijeku s događanjima u Udruzi.

Kontakt

Trg kralja Tomislava 1
20230 Ston
Mob: +385 (0)91 4111 031

E-mail: info@flagjuznijadran.hr

IBAN
HR 93 2340 0091 1107 73976
OIB 87161531555