Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (eng. Fisheries Local Action Group) FLAG je partnerstvo predstavnika gospodarskog sektora ribarstva, civilnog i javnog sektora osnovano s namjerom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) svog područja i lakšeg povlačenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Prva osnovana Lokalna akcijska skupina u ribarstvu FLAG Južni Jadran na području Dubrovačko – neretvanske županije osnovana je inicijativom i organizacijom Regionalne razvojne agencije DUNEA u veljači 2016. godine u Stonu, a  prema pravnom statusu je udruga.

FLAG “Južni Jadran” djeluje na području Dubrovačko-neretvanske županije i pokriva područje općina Dubrovačko Primorje, Ston, Janjina, Mljet, Lumbarda, Vela Luka, Lastovo, Kula Norinska, Slivno, Orebić, Zažablje te gradova Opuzen, Metkovića i Korčula ukupno četrnaest gradova i općina te park prirode Lastovsko otočje. Osim 15 predstavnika javne interesne skupine (javni sektor), članovi FLAG-a su i iz gospodarske i civilne interesne skupine (gospodarski i civilni sektor), ukupno 51 član.

FLAG Južni Jadran pokriva površinu od 791,62 km², a na njegovom području živi  36.147 stanovnika (prema popisu iz 2011.) Udruga djeluje u cilju povećanja zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim zajednicama koje ovise o ribarstvu i akvakulturi, uključujući i diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu.

Najvažnija zadaća FLAG-a uključuje izradu i provedbu Lokalne razvojne strategije te poticanje lokalnog stanovništva na predlaganje, izradu i provedbu razvojnih projekata, budući da oni najbolje poznaju probleme, potrebe i neiskorištene potencijale svog područja.

Najvažniji dio Lokalne razvojne strategije FLAG-a je definiranje razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera koji će biti temelj za pripremu, odabir te samu provedbu razvojnih projekata predloženih članova LAG-a.

Ciljevi Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za područje FLAG-a Južni Jadran za razdoblje 2014.-2020.godine:

  1. Stvaranje preduvjeta za jačanje konkurentnosti ribarstvenog područja
  2. Jačanje održivosti gospodarskih subjekata u ribarstvu i akvakulturi ribarstvenog područja FLAG-a
  3. Revitalizacija i razvoj turizma ribarstvenog područja

Tijela Udruge su:

  • Skupština,
  • Upravni odbor
  • Predsjednik
  • Dopredsjednik
  • Nadzorni odbor
  • Voditelj
  • Likvidator

Skupština je predstavničko i najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi članovi Udruge odnosno predstavnici pravnih osoba Udruge određeni na način utvrđen zakonom odnosno aktima tih organizacija.

Predsjednik Udruge

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik/ca Udruge. Predsjednika/cu Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora na istu dužnost. Mandat Dopredsjednika/ce traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora na istu funkciju.

 

Upravni odbor

Upravni odbor je kolektivno i koordinativno tijelo Udruge koji organizira i obavlja tekuće poslove Udruge  između dvije sjednice Skupštine, te donosi odluke iz svoje nadležnosti.
Upravni Odbor ima 7 članova koje, iz svog sastava, bira Skupština, na vrijeme od četiri godine, s tim da mogu biti ponovno birani na istu dužnost.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je tijelo kontrole rada Udruge . Članove Nadzornog odbora bira Skupština, iz redova svojih članova, na rok od četiri godine, a najviše mogu biti birani dva puta. Nadzorni odbor ima 5 članova, od kojih je jedan predsjednik, kojeg biraju članovi između sebe.

 

Likvidator

Udruga ima likvidatora kojeg imenuje Skupština. Mandat likvidatora nije ograničen. Skupština može opozvati likvidatora. Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja nije član.

 

Voditelj Udruge

Voditelja Udruge imenuje Upravni odbor na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovo imenovana na tu dužnost.

 

izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija