FLAG natječaj za Mjeru 2.2 Diverzifikacija/diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci)

 

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2. u okviru odobrene LRSR, čija je svrha diverzifikacija/diferencijaciji tržišta, pronalaženje novih i drugačijih tržišta te ciljanih kupaca.

 

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 15.10.2019. godine i traje do 16.12.2019.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2. na ovom FLAG natječaju iznosi 336.950,00 EUR, u kunskoj protuvrijednosti od 2.500.00,53 HRK.
 • Najniži iznos javne potpore po projektu: 25.000,00 EUR odnosno 185.487,50 HRK
 • Najviši iznos javne potpore po projektu: 135.000,00 EUR odnosno 1.001.565,00 HRK
Prihvatljivi nositelji projekta:
 • Prema tipu: udruženja u ribarstvu; privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture; javnopravno tijelo ili poduzeće/trgovačko društvo/organizacija u većinskom javnom vlasništvu.
 • Prema kategoriji (ako je primjenjivo): mikro, mali ili srednji poduzetnik.
 • Prihvatljivi nositelji projekata su subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenih objekata, odobreni za djelatnosti iz odjeljaka VII. i VIII. u Upisniku odobrenih objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla pri podnošenju Zahtjeva za potporu ili, najkasnije, do podnošenja zadnjeg Zahtjeva za isplatu.
Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište ili biti registriran ili imati podružnicu ili izdvojen proizvodni pogon ili biti nositelji koncesijskog odobrenja za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture unutar ribarstvenog područja FLAG-a Južni Jadran.

 

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:
 • Rekonstrukcija i/ili opremanje objekata u svrhu maloprodaje ribe i školjkaša te ostalih proizvoda ribarstva i akvakulture.
 • Nabava i/ili opremanje montažnih objekata za maloprodaju ribe i školjkaša te ostalih proizvoda ribarstva i akvakulture.
 • Promidžbene aktivnosti
Informacije o FLAG natječaju možete zatražiti:
e-mail: natjecajjuznijadranflag@gmail.com

 

VAŽNO!!! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA MJERU 2.2.  DIVERZIFIKACIJA/DIFERENCIJACIJA TRŽIŠTA (NOVA I DRUGAČIJA TRŽIŠTA, CILJANI KUPCI)

Dana 26. studenog 2019. godine FLAG Južni Jadran objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Mjeru 2.2. iz LRSR FLAG-a u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta.

Rok za podnošenje prijave projekta je 16.12.2019. godine.

Odluku o produljenju krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta donio je Upravni odbor FLAG-a Južni Jadran elektronskim putem dana 26.11.2019.

Izmijenjeni FLAG-natječaj dostupan je ovdje.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

NOVO ! Tekst FLAG natječaja za Mjeru 2.2.

 

Tekst FLAG natječaja za Mjeru 2.2.  
 • Obrasci 
Obrazac 1.A Zahtjev za potporu
Obrazac 1.B Lista troškova_
Obrazac 1.C Odrzivost projekta
Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta
Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta
Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu
Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu
Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda
Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti
Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu
Obrazac 8.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima
Obrazac 9. Izjava o velicini poduzeca
Obrazac 10. Izvjesce o napretku
Obrazac 11. Izjava vlasnika nekretnine
Obrazac 12. Zaposlenici
Obrazac 13. Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

 

 • Prilozi specifični za Mjeru 2.2.
PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP

 

PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI 

 

 • Prilozi za sve FLAG natječaje 
Pravila i upute za provedbu nabave

 

Pravila za provedbu mjera informiranja i promidžbu

 

Pravilnik o provedbi LRSR

 

Priručnik za korisnike OPPR-a_Kontrola na terenu

 

Upute za čuvanje dokumentacije

 

Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

 

Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo

 

Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi