Najava natječaja za Mjeru 2.2. Diverzifikacija/diferencijacija tržišta

FLAG Južni Jadran najavljuje objavu natječaja za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.2. Diverzifikacija/diferencijacija tržišta iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Južni Jadran.

Predmet natječaja je dodjela javne potpore za provedbu operacija u okviru odobrene mjere LRSR u cilju izgradnje i zaštite tržišta lokalnih proizvoda za korisnike projekta koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a Južni Jadran ( Općine: Dubrovačko primorje, Janjina, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Slivno, Ston i Vela Luka te gradova Metković i Opuzen).

Mjera 2.2. Diverzifikacija/diferencijacija tržišta se odnosi na ulaganja koja doprinose povećanju prihoda djelatnicima u sektoru ribarstva kroz stvaranje i jačanje prepoznatljivosti i zaštite (tzv. „brendiranje“) proizvoda ribarskog područja radi isticanja posebnosti lokalnih ribljih i akvakulturnih proizvoda kako bi se što više prilagodili potrebama tržišta za lokalnim proizvodima ribarstva sa svog područja.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

  • Korisnik mora biti subjekt u poslovanju s hranom sa odobrenim ili registriranim objektom u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva i akvakulture sukladno posebnom propisu , ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu.
  • Korisnici koji ostvaruju pravo na potporu za provedbu operacije u okviru Mjere 2.2. prema organizacijskom obliku su

1.  Jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, javnopravna tijela;

2. Udruge;

3. Zadruge, fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji mikro malih ili srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji                     mikro, malih ili srednjih poduzeća (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.) te uputama i pojašnjenjima u obrascu Izjava o veličini poduzeća.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive aktivnosti i oznake operacija:

  1. Rekonstrukcija i/ili adaptacija i/ili opremanje objekta u svrhu maloprodaje proizvoda ribarstva i akvakulture – oznaka operacije 2.2. a)
  2. Nabava i/ili opremanje mobilnih ribarnica (vozila, prikolice i slično) – oznaka operacije 2.2. b);
  3. Nabava i/ili opremanje montažnih ribarnica (kontejnerskog tipa, montažne kamene kućice i slično) – oznaka operacije 2.2. c)
  4. Nabava i/ili opremanje montažnih objekata brze prehrane („Fast food“) proizvoda ribarstva i akvakulture – oznaka operacije 2.2. d)
  5. Aktivnosti sudjelovanja u sustavima kvalitete i aktivnosti stručne kontrole i verifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela (Kontrolne aktivnosti sukladno Planu kontrole, troškovi analize, naknada za certifikaciju, godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete za Zaštićenu oznaku izvornosti i slično) – oznaka operacije 2.2. e)
  6. Izrada projektne dokumentacije (opći troškovi) – do gornje granice od 12 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja i odnose se na troškove pripreme poslovnog plana, troškove izrade studije utjecaja na okoliš, troškove izrade procjene o potrebi izrade studije, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškove pripreme dokumentacije za natječaj i troškove projektno tehničke dokumentacije.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje operacija iznose: 1.891.972,00 kn.

Intenzitet potpore iznosi 50 % ukupnih prihvatljivih troškova u okviru operacije. Iznimno, intenzitet potpore može iznositi 100% ukupno prihvatljivih troškova u slučaju da je:

  • korisnik JLS/javne ustanove /javnopravna tijela koji objekt maloprodaje proizvoda ribarstva i/ili akvakulture daje na korištenje svim subjektima u ribarstvu s ribarstvenog područja (krajnjim korisnicima), uz minimalnu naknadu za potrebe održavanja predmeta ulaganja, što udovoljava kriteriju „zajednički korisnik“ za dodjeljivanje većeg intenziteta potpore.
  • korisnik udruga ili zadruga ili fizička i pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji mikro malih ili srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.), a projekt/operacija rezultira uvođenjem nove aktivnosti ili novog proizvoda ili usluge ili nove/inovativne metode stvaranja nove/dodane vrijednosti lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture na lokalnoj razini, što udovoljava kriteriju „inovativnih značajki na lokalnoj razini“.

Natječaj se planira raspisati u drugoj polovici listopada.

04.10.2018

< NATRAG

izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija