Drugi FLAG Natječaj za Mjeru 3.1. Potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom

FLAG natječaj za Mjeru 3.1 Potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom

 

Predmet i svrha FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 3.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem potpore razvoja male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom.

 

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 10.09.2020. godine i traje do 30.09.2020.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 3.1. na ovom FLAG natječaju iznosi 70.000,00 EUR, u kunskoj protuvrijednosti od 519.365,00 HRK.
 • Najniži iznos javne potpore po projektu: 10.000,00 EUR odnosno 74.195,00 HRK
 • Najviši iznos javne potpore po projektu: 70.000,00 EUR odnosno 519.365,00 HRK

 

Prihvatljivi nositelji projekta:

 

 • Prema tipu: nositelj projekta može biti javnopravno tijelo i udruga u ribarstvu

 

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

 

 • Osmišljavanje i organiziranje događanja sa svrhom vrednovanja i promocije proizvoda ribarstva i akvakulture i/ili lokalne gastronomije i/ili pomorske baštine
 • Potpora projektima poticanja konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture
 • Edukativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o važnosti ribarske i/ili pomorske baštine
 • Promidžbene aktivnosti s ciljem informiranja potrošača o lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture, povećanja konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture, te stvaranje prepoznatljivog brenda
Informacije o FLAG natječaju možete zatražiti na:

 

e-mail: natjecajjuznijadranflag@gmail.com

 

VAŽNO!!! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA MJERU 3.1  “POTPORA RAZVOJU MALE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE I USLUGA POVEZANIH S RIBARSTVOM I AKVAKULTUROM”

Dana 22. rujna 2020. godine FLAG Južni Jadran objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Mjeru 3.1. iz LRSR FLAG-a u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta.

Rok za podnošenje prijave projekta je 30. listopada 2020. godine.

Odluku o produljenju krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta donio je Upravni odbor FLAG-a Južni Jadran elektronskim putem dana 22.09.2020.

Izmijenjeni FLAG-natječaj dostupan je OVDJE.

Odluka o izmjeni FLAG natječaja nalazi se OVDJE.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

NOVI TEKST NATJEČAJA ZA MJERU 3.1.

Tekst FLAG natjecaja

 

 • Obrasci

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu

Obrazac 1.B Lista troškova

Obrazac 2.A Izjava nositelja projekta

Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta

Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu

Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda

Obrazac 6. Izjava o nespostojanju sukoba interesa

Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti

Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu

Obrazac 8.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima

Obrazac 9. Izvjesce o napretku

 

 • Prilozi specifični za Mjeru 3.1.

PRILOG I_Popis dokumentacije za podnosenje ZZP

PRILOG-II_Popis-dokumentacije-za-podnosenje-ZZI

PRILOG III_LPT i Pravila za izracun troskova

 

 • Prilozi za sve FLAG natječaje

Pravila i upute za nositelje projekata za provedbu nabave u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Obvezna dokumentacija uz Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Pravilnik o provedbi LRSR

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (2020. godina) (NN 77/20)

Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Obrazac Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Uputa korisnicima za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Upute za čuvanje dokumentacije u okviru OP za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo

 

30.07.2020

< NATRAG

izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija