Objava prvog natječaja za Mjeru 2.2. Diverzifikacija/diferencijacija tržišta iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Južni Jadran

izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija